Mašiny mají mnoho častí, a všechny jsou důležité. Zřídkakdo ví jenomže jak podstatné jsou pružiny. Rolou per je akumulace síl a také tlumení rázů a chvění.

Málo lidi ví rovněž, že je mnoho druhů per. Je možne rozdělit pružiny na pár metod. Nejprimarnější to rozdělení pružin na tří skupiny. První to kovové pružiny, druhý typ to pera pryžové a poslední to pneumatické pera. V týchto grupách je možne rozdělit průžiny na následující podskupiny.

Tažné pružiny

Autor: Karsten Seiferlin
Źródło: http://www.flickr.com

Pokud jde o pružiny kovové to můžeme tady rozlišovat pár grup. Předevšim mužeme rozčlenit je dle způsobu namáhaní. První skupina to pružiny zatěžované ohybem. Surovina týchto pružin není nejlépe zužitkovaná. Existuje pár podtypů per kovových zatěžovaných ohybem. Jsou to listové pružiny, které zásluhou tření mezi listy mají zeslabující působení, vzpěrné listové pružiny, kterých tuhost kvapně sestupuje, skoro až k nule, šroubovité pružiny zkrutné a též i pera spirálové. Druhá grupa to pera namáhané krutem. Materiál týchto per je dvakrát kvalitnějí použitý než v perech z první skupiny. Pera zatěžované kroucení mužeme rozdělit na šroubovité pružiny válcové zaroveň tažné a také tlačné. Je třeba nezbytné pamatovat, že pera tažné tím, že namáhají oka ohybem jsou nehospodárné ve srovnání s pružinami tlačnými. Další podgrupa to šroubovité pera kuželové a zkrutně hole. Konečná grupa pružin kovových to pružiny namáhané kombinovaně (více:Různé typy pružin). Mužeme tady opisat talířové pružiny a pera kroužkové.

Druhý druh to pryžové pera, které mužeme rozčlenit na zatížené tlakem, zatížené smykem, zatížené krutem, gumové špalky, gumové dorazy a také gumové lany. Jestli jde o vlastnosti pryžových per to velmi duležitý je fakt, že mají omezenou životnost a také velkou tuhost a menší zdvih, jakož i mají velký tlumící účinek. Jejích minus to fakt, že zahřívají se a mají omezenou odolnost proti chemickým látkám.

Poslední druh to pneumatické pera, které můžeme rozdělit na plynové pera, podpěry a pístnice, poloměrové měchy, axiální měchy a hydropneumatické pružiny. Jestli jde o první skupinu jsou to válce plněné stisknutým dusíkem a olejem a mají až o 75% nižší hmotnost než pera ocelové. Mnutí přivoděné náporem plynu na těsnění zesiluje rozdíl mezi zasouvací a vysouvací silou.

hodně duležité je, aby při vybíraní pružin vědět, co chceme s ní udělat. Muže to mít vliv na fungovaní calé mašiny.